Детска градина „Биляна“ е общинска образователна институция за деца от 3 до 7 години.

     Открита е през 1985г. с капацитет от 6 групи. През 2010г., с решение на Общински съвет – Ямбол , детската градина е обединена с бившата ДГ „Малина“ и вече разполага с две сгради и 8 групи.

   Детската градина предлага най-добри условия за отглеждане на децата в сгради с реализирани мерки за енергийна ефективност.

   От 2004г. директор на ДГ „Биляна“ е Ваня Станева-Райчева

   През годините детска градина „Биляна“ се утвърди като престижна образователна институция и предпочитано място за обучението, възпитанието и социализацията на децата от град Ямбол

  Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ прилага в работата си собствена формула за успешна дейност: „Професионализъм и приемственост, традиции и новаторство“.

     В детската градина работят учители с висока квалификация, педагогически опит, новаторски идеи и най-важното – чувство за отговорност, любов и грижа към децата.

     В основата на успехите в работата на педагогическите специалисти е съчетание между дългогодишния опит на старшите учители и енергията и креативността на младите специалисти.

             Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ има съществен принос за развитието на предучилищното образование на общинско и национално ниво., израз на който са множеството индивидуални и колективни отличия.