ние предлагаме

  • Модерна материална база, съобразена с потребностите на децата
  •   Съвременна и добре организирана образователна среда
  •   Висококвалифициран педагогически екип
  •    Качествен образователен процес, чрез прилагане на съвременни педагогически технологии и     стратегии
  •   Грижа, внимание и толерантно отношение към всяко дете
  • Партньорство и сътрудничество с родителите
  •  Приобщаващо образование чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата
  •   Логопедична работа за превенция на обучителни затруднения
  •  Дейности за стимулиране развитието на личностни качества

              Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ има съществен принос за развитието на предучилищното образование на общинско и национално ниво., израз на който са множеството индивидуални и колективни отличия.

През 2015г. педагогическият екип на ДГ „Биляна“ е удостоен с най-високото отличие на Община Ямбол на името на Ради Ив. Колесов.

       През 2017 година голямата награда на Община Ямбол "Ради Ив. Колесов" в етап Предучилищно образование бе присъдена на главния учител на ДГ "Биляна" Юлияна Сталева.

За своя висок професионализъм през годините 10 учители са удостоени с Почетен знак ”Златен герб” и почетни грамоти по повод 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.

     Наша гордост са успехите на децата от ДГ „Биляна“, които са получили множество награди от участие в общински, национални и международни конкурси за детско творчество